છોટી સી ખુશી-૨- ગુલાબજાંબુ સંગ આઈસ્ક્રીમ…મૌજા હી મૌજા…

છોટી સી ખુશી-૨- ગુલાબજાંબુ સંગ આઈસ્ક્રીમ…મૌજા હી મૌજા…

તિગ્માંશુ ધુલિયાની ક્લાસિક ફિલ્મ ‘પાનસિંગ તોમર’ ના એક સીનમાં ઈરફાન ખાન એટલે કે પાનસિંગ ગુલાબ જાંબુની સાથે આઈસ ક્રીમ મિક્ષ કરીને ખાય છે…તો મેં પણ વિચાર્યુકે આ અખતરો કરવા જેવો ખરો.

મેં પણ ઠંડાગાર મેંગો આઈસ ક્રીમની વચ્ચે ગરમા ગરમ બે ગુલાબ જાંબુ નાખી દીધા અને તેનો આસ્વાદ લીધો. અને ખરેખર ઠંડા આઈસક્રીમ ની સાથે ગરમા ગરમ ગુલાબ જાંબુ મિક્ષ કરીને આ ફ્યુઝન વાનગીને ચમચી વડે મોઢામાં મુક્તા આઈસ ક્રીમના વિદેશી સ્વાદ ની સાથે ગુલાબ જાંબુનો દેશી સ્વાદ સંયોજાઈને જે આનંદ આપે છે… નાં પૂછો વાત… મૌજા હી મૌજા…

gulab jaambu ice cream

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s