ઓગસ્ટ-૨૦૧૬નું પુસ્તક

ઓગસ્ટ-૨૦૧૬નું- પુસ્તક

આ મહિનામાં એકેય ફિલ્મ જોવાઈ નથી અને એક જ પુસ્તક વંચાયું છે.

  • HECTOR SERVADEC -FRENCH / (OFF ON A COMET-ENGLISH)

            By Jules Verne

ગુજરાતી અનુવાદ :અવકાશની સફરે / ધૂમકેતુની સફરે

           -મૂળશંકર ભટ્ટ

20160830_161947

ફરી એકવાર જુલ્સ વર્ન અને ફરી એકવાર તેમની કલમ દ્વારા કરી એક નવી રોમાંચક સફર. જુલ્સ વર્નના બધાજ પુસ્તકો વાંચવાના પ્રોજેક્ટના એક ભાગ તરીકે આ પુસ્તક હાથમાં આવી ગયું અને જુલ્સ વર્ન બીજા પુસ્તકોની જેમ આમાં પણ છેલ્લે સુધી મજા આવી.

આ પુસ્તકના અનુવાદક તરીકે મૂળશંકર ભટ્ટનું નામ છે જેમને હું મૂળશંકર મો. ભટ્ટ  કે જેમણે જુલ્સ વર્નના બીજા પુસ્તકો ઘણી રસપ્રદ શૈલીમાં અનુવાદિત કરેલા છે તે સમજેલો.પણ આ તો કોઈ બીજા જ મૂળશંકર ભટ્ટ નીકળ્યા. જો કે તેમણે આ બાબતનો ઉલ્લેખ પ્રસ્તાવનામાં કરેલો છે. ઉપરાંત ટાઈટલ કવર પર પુસ્તકનું નામ ‘અવકાશની સફરે’ છે જયારે પ્રસ્તાવનામાં ‘ધૂમકેતુની સફરે’ એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ખેર, જે હોય તે મને તો વાંચવાની મજા આવી.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s